Rozszerzony opis programu

Fundacja Leader100 promuje wykorzystanie programu rozwoju kompetencji i nawyków w szkołach podstawowych oraz liceach. Program dla dzieci i młodzieży powstał w oparciu o badania i prace profesorów katedry rozwoju kompetencji menedżerskich z IESE Business School w Barcelonie. W Polsce został on zaadoptowany przez grupę doświadczonych pedagogów, nauczycieli, i innych ekspertów. Program z powodzeniem przeszedł okres testowy i pilotażowy. Obecnie uczestniczy w nim ponad 35 000 osób z Polski i kilku innych krajów: uczniów, rodziców i nauczycieli. Leader100 został stworzony jako narzędzie doskonalenia osobistego i był z powodzeniem realizowany w ponad 100 szkołach w Polsce i ponad 100 na świecie.

Program Leader100, to adekwatne narzędzie wspomagające w „kształceniu u uczniów postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej (…) (Rozporządzenie MEN z dnia 27/09/2012 w sprawie kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, ponad gimnazjalnych).

Celami Programu są między innymi:

 • wspomaganie w odkrywaniu potencjału ucznia, jego mocnych stron i pasji (talent management),
 • stymulowanie aktywności uczniów w szkole, w domu oraz poza nimi, w tym poprzez zaangażowanie społeczne,
 • dostarczenie materiałów i narzędzia dla wychowawców i na godziny wychowawcze,
 • umożliwienie rodzicom współdziałania ze szkołą w procesie wychowawczym, a także aktywne i systematyczne rozwijanie pozytywnych cech charakteru dziecka.

Program obejmuje różne sfery życia dzieci i młodzieży (szkoła, dom, czas wolny). Wspiera aktywną postawę uczestników wobec samych siebie i wobec otoczenia, a także promuje ogólnie przyjęte pozytywne wartości.

Leader 100 jest platformą pozwalającą rodzicom, nauczycielom i uczniom pracować wspólnie i systematycznie. Uczniowie podejmują zobowiązania głównie wobec samych siebie. Program skłania do refleksji i uświadomienia sobie możliwości poprawy w konkretnych dziedzinach. Dzięki tej samodzielnej i szczerej refleksji dzieci nie mają wrażenia, że jest to kolejna praca domowa. Rodzice natomiast, świadomie zwracają uwagę na konkretny aspekt życia domowego wiedząc, że w danym miesiącu dzieci próbują doskonalić się w określonej dziedzinie. Nauczyciele, wychowawcy nawiązują bliższy kontakt z wychowankami i rodzicami, skupiając się na pozytywnym programie rozwoju, a nie na negatywnych epizodach z życia klasy. Na bazie doświadczeń można stwierdzić, że w trakcie programu poprawiają się umiejętność nauki oraz wyniki w poszczególnych przedmiotach.

Inne korzyści płynące z pracy w Programie to między innymi:

 • uczniowie lepiej koncentrują się na przerabianym materiale,
 • uczniowie angażują rozum i wolę, samodzielnie podejmując mniejsze lub większe postanowienia dotyczące nauki i postaw życiowych,
 • uczniowie stają się bardziej empatyczni, wrażliwi na problemy kolegów, rodziców itp.,
 • dzięki materiałom przygotowanym na dany temat, osobno dla uczniów, rodziców i wychowawców/nauczycieli, wszystkie trzy grupy są angażowane do pracy nad aktualnie rozwijaną kompetencją, inną w każdym miesiącu. Ułatwieniem jest dostępność wszystkich niezbędnych materiałów na platformie internetowej.

Program Leader100 promuje indywidualne podejście do każdego uczestnika, wykraczające poza ogólnie przyjęte standardy. Pomaga w tym tak zwany coaching/mentoring/tutoring. Coaching jest interaktywnym procesem, który wspiera uczestników w przyspieszaniu tempa rozwoju ucznia i polepszaniu efektów jego świadomego działania.

Fundacja Leader100 zapewnia krótkie szkolenia przygotowujące wychowawców oraz inne osoby wyznaczone przez dyrekcję, do pełnienia roli coacha (trenera, mentora), który powinien raz na semestr przeprowadzać krótką rozmowę z uczniem, na tematy zawarte w programie Leader100.

Fundacja udostępnia materiały na każdy kolejny miesiąc kalendarzowy. Program jest realizowany poczynając od 5 klasy szkoły podstawowej aż do końca liceum w cyklach dwuletnich. Do programu można przystąpić w każdym miesiącu i w każdej chwili zacząć jego wdrażanie. W każdym kolejnym miesiącu rozwijana jest jedna kompetencja, poprzez rozwój konkretnego nawyku. Dodatkowo uczestnicy programu zawsze doskonalą kompetencję „nauka”, która stanowi fundament dla wszystkich pozostałych.

Leader100 jest wsparciem dla programów wychowawczych, które Szkoły chcą realizować i nie koliduje z prowadzonymi już ustawowo programami. W związku z tym, można go zacząć w trakcie roku szkolnego, bez potrzeby czekania na nowy semestr.

Kompetencje, nad którymi uczniowie pracują to: doskonalenie osobiste, działania społeczne, hojność, ideały, inteligencja emocjonalna, komunikacja, kreatywność, męstwo, nauka, odpowiedzialność, odwaga, optymizm, otwartość na innych, otwarty umysł, praca zespołowa, profesjonalizm, porządek, postawa obywatelska, przyjaźń, rozwój duchowy, spójność wewnętrzna, szczerość, tworzenie opinii, umiarkowanie, zasady.

W dwuletnim cyklu uczniowie doskonalą 25 kompetencji poprzez rozwijanie 25 nawyków, dostosowanych do wieku ucznia (w tym kompetencję stałą NAUKA). Takich cykli jest łącznie sześć:

 • Child leader – I i II klasa szkoły podstawowej,
 • Young leader – III i IV klasa szkoły podstawowej,
 • Preleader – V i VI klasa szkoły podstawowej,
 • Junior leader – VII i VIII klasa szkoły podstawowej,
 • Senior leader – I i II klasa liceum i technikum,
 • College leader – II i III klasa liceum i technikum oraz starsze.

Program kształtuje trzy wymiary życia człowieka: relacje z otoczeniem zewnętrznym, relacje z innymi ludźmi i samodoskonalenie. W kolejnych cyklach pracuje się nad tymi samymi kompetencjami, ale rozwijane nawyki są już inne, dostosowane do wieku ucznia.

Należy podkreślić, iż program stworzony jest dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich uzdolnień i cech charakteru. Nie chodzi w nim o wzajemną rywalizację, lecz o indywidualną pracę, samodoskonalenie, a przede wszystkim o nauczenie samodzielnego rozwiązywania problemów. Uczniowie podczas tego procesu, ćwiczą ważne i bardzo przydatne w całym późniejszym życiu umiejętności, takie jak umiejętność skupienia się, planowania i organizowania pracy, siłę woli w doprowadzaniu spraw do końca, zdolność do współpracy z innymi ludźmi, wrażliwość na problemy i potrzeby innych osób.

Wszyscy uczestnicy mają dostęp do platformy internetowej. Każdy z nich posiada login umożliwiający pobranie materiałów, potrzebnych do pracy w danym miesiącu. Warto podkreślić, że Fundacja Leader100 nie gromadzi danych osobowych uczestników programu. Dostęp do materiałów udostępnianych przez Internet jest całkowicie anonimowy, co stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi atakami hackerskimi.