OGŁOSZENIE WS. WYNIKÓW NABORU DO PROGRAMU LEADER100 SPORT

Leader 100 – Fundacja, Operator Programu LEADER100 SPORT

Dotyczy: Wyniki naboru jednostek samorządu terytorialnego (JST) i placówek edukacyjnych na udział w Programie „LEADER100 SPORT: Program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021-2025”.

Komisja Konkursowa dokonała przeglądu wniosków, które napłynęły do Operatora Programu i dokonała kwalifikacji gmin i miast do Programu zgodnie z przyjętymi kryteriami w Ogłoszeniu oraz przypisała liczbę miejsc placówek edukacyjnych przypadających na każdą zgłaszającą JST.

Poniżej wyniki naboru:

 • Łącznie zgłoszono 316 placówek edukacyjnych.
 • Łącznie zakwalifikowano 56 JST do uczestnictwa w Programie (zob. lista poniżej).
 • Liczba placówek edukacyjnych przypadających na każdą ww. JST (łącznie 200 w całym województwie łódzkim) znajduje się w trzeciej kolumnie załączonej tabeli.

Poniżej zamieszczamy tabelę z listą gmin i miast oraz liczbą placówek edukacyjnych rekomendowanych do udziału w ramach Programu LEADER100 SPORT.

Ostateczna lista z danymi placówek edukacyjnych, które wezmą udział w Programie zostanie opublikowana po podpisaniu Umowy z każdą JST. W tym celu Operator skontaktuje się e-mailem z JST zakwalifikowanymi do uczestnictwa w Programie, przesyłając dodatkowe informacje związane z uruchomieniem Programu w placówkach edukacyjnych.


OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU DO PROGRAMU LEADER100 SPORT

Leader 100 – Fundacja, operator programu LEADER100 SPORT

04.08.2021

Dotyczy: Ogłoszenie naboru dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) na udział w programie rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021-2025, programu w pełni finansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego, prowadzonego pod nazwą LEADER100 SPORT.

Fundacja edukacyjna Leader 100 – Fundacja z siedzibą w Warszawie, ul. Mrówcza 243, KRS 0000377782, NIP 7010282972, (dalej jako „Operator”) jako operator programu, na podstawie ogłoszenia Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z dnia 31.05.2021 roku dotyczącego rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2021-2025 pod nazwą „Przez sport do kompetencji” ogłasza  nabór  na  uczestnictwo w programie LEADER100 SPORT.

1. Cel, opis i zakres programu LEADER100 SPORT

Podstawowym celem programu jest kształtowanie postaw społecznych poprzez wykorzystanie odpowiednich programów aktywności ruchowej dzieci w wieku 6-9 lat (ostatni rok przedszkolny – zerówka oraz klasy I-III szkoły podstawowej) oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wychowawców i trenerów (nauczycieli WF). Przy realizacji projektu planowane jest także wykorzystanie i wzmocnienie ogromnego potencjału wychowawczego rodziców poprzez rozwój kluczowych kompetencji społecznych we współpracy z placówkami oświatowymi.

W ramach realizacji programu placówki oświatowe otrzymują bezpłatnie sprzęt sportowy o wartości ok. 3500 zł wraz z przeszkoleniem (jednodniowe 3-blokowe szkolenie w I semestrze każdego roku szkolnego, które będzie niedaleko placówek oświatowych uczestniczących w Programie, w najbliższym lub okolicznym powiecie) kadry pedagogicznej przedszkoli i szkół. Uczestnicy otrzymają również co roku bezpłatne materiały dydaktyczne pomocne w codziennych zajęciach i relacjach z dzieckiem i w cyklicznych spotkaniach z ich rodzicami, aby oni mogli lepiej wspierać swoje dzieci. W II semestrze każdego roku szkolnego odbędą się wizyty wsparcia w przedszkolach i szkołach z możliwością prowadzenia zajęć pokazowych z uczniami lub rodzicami. Zostanie też stworzona strona internetowa z materiałami wspierająca uczestników programu. Zajęcia Programu w przedszkolach i szkołach będą mogły być  realizowane w toku normalnych zajęć roku szkolnego.. Ukończenie szkoleń wiąże się z uzyskaniem certyfikatu dla nauczycieli, którzy w ten sposób, razem z wprowadzeniem programu w swoich klasach podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Program ma objąć w sumie 200 placówek oświatowych: 100 placówek z zerówkami od roku szkolnego 2021/2022 oraz 100 szkół podstawowych od roku szkolnego 2022/2023.

2. Warunki i kryteria uczestnictwa w programie LEADER100 SPORT i obowiązki JST

 • Rejonizacja: placówki oświatowe z zerówkami i szkoły podstawowe powinny być zlokalizowane blisko, aby uczniowie z zerówki uczestniczący w programie mogli przejść w minimum ok. 2/3 do klas pierwszych szkoły podstawowej, gdzie też będzie realizowany program. Służy to zapewnieniu ciągłości programu.
 • Uwzględnienie jednego z celów programu, aby możliwie jak największa liczba gmin i miast mogła korzystać z programu (program ogólno wojewódzki).
 • Kolejność zgłoszeń.
 • Chęć poprawy kondycji fizycznej oraz rozwoju kompetencji społecznych – dzieci i rodzin.
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli zerówek i nauczania początkowego.
 • Realizacja programu w ramach standardowych zajęć lekcyjnych.
 • Chęć realizacji programu przez 4 lata szkolne od roku szkolnego 2021/2022 do 2024/2025.
 • Wysłanie przez JST, która chce przystąpić do programu wniosku do Operatora (zob. załącznik).
 • Podpisanie umowy przez JST z Operatorem (wymóg Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi).
 • Podpisanie umowy przez placówkę oświatową z Operatorem (wymóg Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi) na użyczenie sprzętu sportowego (opcja nieodpłatnego przeniesienia własności po zakończeniu realizacji programu, z możliwością żądania zwrotu, jeśli nie zostanie wykorzystany w ramach programu). Umowy te są wymagane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

3. Termin i sposób składania wniosków:

 • Wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-maila na adres poczty elektronicznej Operatora (leader100@leader100.pl)
 • Do kiedy trwa nabór wniosków ? Do końca dnia 16.08.2021 r. 
 • Kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu ? Do dnia 31.08.2021 r.
 • Od kiedy będzie realizowane zadanie w placówkach oświatowych – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 20.09.2021 r.

4. Procedura i przebieg konkursu:

 • Komisja konkursowa powołana przez Operatora rozpatrzy nadesłane zgłoszenia oraz przedstawi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem do ostatecznego zatwierdzenia Zarządowi Fundacji;
 • Ostateczne wyniki naboru Operator ogłosi na stronie internetowej www.leader100sport.pl

5. Lista załączników:

Wniosek JST ws. uczestnictwa w programie LEADER100 SPORT

Celem uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: leader100@leader100.pl

Ogłoszenie i wniosek w wersji PDF:

Operator Programu LEADER100SPORT:

Fundacja edukacyjna Leader 100 – Fundacja

ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa

e-mail: leader100@leader100.pl

www.leader100.pl

www.leader100sport.pl


31.07.2021

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie Programem Leader100 Sport. Cieszą nas kolejne maile – przepraszamy, że nie na wszystkie jesteśmy w stanie odpowiadać od razu.

Po otrzymaniu każdego maila, będziemy potwierdzać wpłynięcie Państwa pytania dotyczącego Programu Leader Sport. Kolejność deklaracji zainteresowania oraz wysyłania wniosków będzie jednym z kryteriów wybierania gmin i szkół biorących udział w programie.

Realizacja Programu Leader100 Sport zakłada objęcie placówek nauczania przedszkolnego oraz szkół podstawowych w województwie łódzkim szkoleniami z zakresu współczesnej pedagogiki. Ponadto, udział w programie zakłada przekazanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, dla przedszkoli i dla szkół. Program zakłada również wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz przeszkolenie nauczycieli, wychowawców i trenerów (domyślnie nauczycieli WF-u) w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i rodziców z wykorzystaniem zakupionego sprzętu sportowego i materiałów dydaktycznych. Program zawiera też materiały dotyczące codziennych relacji z dzieckiem i cyklicznych spotkań z ich rodzicami. Celem zadania jest zwiększenie aktywności ruchowej dzieci w wieku 5-9 lat (ostatni rok przedszkolny -zerówka- oraz klasy I-III szkoły podstawowej), rozwój ich kompetencji społecznych oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wychowawców i trenerów. Program służy również lepszemu korzystaniu z ogromnego potencjału wychowawczego rodziców oraz jego wzmocnienia poprzez rozwój kluczowych kompetencji społecznych we współpracy z placówkami oświatowymi.

Mailem wyślemy do Państwa dodatkowe informacje dotyczące Programu, termin zgłoszeń oraz opis kryteriów naboru. Informacje te, zostaną także publikowane na stronie Internetowej www.leader100sport.pl .

Na stronie ORE Ministerstwa Edukacji i Nauki (link: https://www.ore.edu.pl/2021/05/rozwijam-i-wzmacniam-kompetencje-odpowiedzialnosc/ ) mogą Państwo zobaczyć jedną z pomocnych akcji naszej fundacji edukacyjnej dla polskich szkół i rodzin. Przez link na stronie ORE (https://leader100.com.pl/e-booki-do-pobrania/ ) można uzyskać dostęp i pobrać bezpłatne materiały (sześć ebooków dot. rozwoju kompetencji odpowiedzialności dla dzieci od 7 do 18 lat). Z materiałów umieszczonych na stronie mogą korzystać także szkoły i rodziny z Państwa gminy.

Z poważaniem,
Zespół Programu Leader100 Sport
leader100@leader100.pl
www.leader100sport.pl

Leader 100 – Fundacja Edukacyjna
ul. Mrówcza 243
04-697 Warszawa
leader100.plrodzice100.pl